Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego CabLAB (zwanego dalej "CabLAB") dostępnego pod adresem internetowym cablab.eu. W celu uproszczenia, tam gdzie nie wskazano inaczej, pojęcie Klient odnosi się jednocześnie do konsumentów i przedsiębiorców.

 

1.2. CabLAB jest własnością i prowadzony przez Sprzedawcę - firmę EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek z siedzibą w Siechnicach (adres siedziby i doręczeń: ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnice), NIP: 7542709075, REGON: 362381467, e-mail: biuro@embedeco.pl (zwaną dalej "EMBEDECO").

 

1.3. Wszelkie postanowienia zawarte w dalszej części Regulaminu dotyczą wszystkich umów zawartych między Klientami, a EMBEDECO. Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez Klienta i EMBEDECO. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej cablab.eu w zakładce „Regulamin”.

 

1.4. Stroną umów zawieranych z EMBEDECO może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, lub przedsiębiorstwo.

 

1.5. Wszędzie, gdzie w regulaminie mówi się o „Katalogu”, należy przez to rozumieć stronę internetową, reklamy, a także wszelkie inne sposoby publicznej prezentacji informacji handlowych EMBEDECO.

 

1.6. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary sprzedawane przez EMBEDECO za posrednictwem sklepu internetowego CabLAB oraz dostępne poprzez indywidualne zamówienie nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować sytuację zagrożenia ludzkiego życia bądź zdrowia lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia lub do zastosowania nuklearnego.

 

1.7. EMBEDECO dokłada wszelkich starań, aby produkty oferowane w sklepie internetowym CabLAB były najwyższej jakości i zgodne z opisem, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ich wykorzystanie – w szczególności korzystanie z okablowania i komponentów nie przeznaczonych do danego typu połączeń.

 

1.8. W przypadku wątpliwości co do zasadności użycia produktów Klient powinien skonsultować się z producentem/dostawcą sprzętu, który chce połączyć z wykorzystaniem produktów z oferty sklepu internetowego CabLAB.

 

1.9. Klient przyjmuje do wiadomości, że powinien przestrzegać przepisów celnych, eksportowych i importowych kraju, do którego ma być dostarczony towar zakupiony od EMBEDECO oraz uzyskać konieczne pozwolenia lub licencje na zbycie, eksport, reeksport, import towarów z krajów ich pochodzenia, o ile obowiązujące w tych państwach przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania, oraz przestrzegać przepisów celnych tych państw.

 

1.10. Obowiązującymi warunkami współpracy jest polska wersja językowa. Pozostałe wersje językowe służą jedynie celom informacyjnym.

 

1.11. Obowiązującą walutą rozliczeniową jest PLN.

 

2. CENY

 

2.1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym ceny zawarte w Katalogu nie stanowią oferty i podawane są w celach informacyjnych. Jednocześnie staramy się, aby były zgodne z prawdą i jako takie służyły budowaniu naszej oferty.

 

2.2. Ceny zawarte w reklamach, informacjach prasowych, oraz w innych materiałach informacyjnych należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez EMBEDECO na stronie internetowej www.cablab.eu w chwili złożenia zamówienia, chyba że inna cena została uzgodniona pisemnie z upoważnionym pracownikiem EMBEDECO.

 

2.3. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma. Cena wskazana na fakturze proforma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności ceny (włącznie) wskazanego na tej fakturze.

 

2.4. Ceny produktów na stronie cablab.eu prezentowane są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu i ceł. Przed zakończeniem składania zamówienia Klient jest zawsze informowany o całkowitej cenie towaru, zawierającej cenę zakupu, podatki, oraz koszty transportu do Klienta.

 

2.5. Ceny produktów (jeśli) podawane w EUR są przeliczane z cen podstawowych wyrażonych w PLN według kursu EUR/PLN podanego na stronie internetowej CabLAB. Kurs ma charakter informacyjny i może odbiegać od tego stosowanego przez wybrany zewnętrzny system relizujący płatność w sklepie internetowym CabLAB.

 

2.6. Bez względu na to w jakiej walucie Klient przegląda ofertę sklepu internetowego CabLAB podsumowanie zamówienia (jeszcze przed realizacją płatności) prezentowane jest w PLN.

 

2.7. Zamówienia realizowane poprzez sklep internetowy CabLAB zawsze objęte są opodatkowaniem VAT. System sprzedażowy nie umożliwia kupowania towarów ze stawką VAT 0%.

 

2.8. Przedsiębiorcy posiadający aktywny numer VAT-UE mogą nabywać produkty ze stawką VAT 0%. Jest to jednak możliwe wyłącznie po przesłaniu zapytania ofertowego na adres: sklep@cablab.eu lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w zakładce "KONTAKT" na stronie cablab.eu.

 

3. SPOSÓB ZAMAWIANIA

 

3.1. EMBEDECO przyjmuje zamówienia, dotyczące oferty CabLAB, składane za pomocą sklepu internetowego cablab.eu i e-mailem.

 

3.2. Zamówienia składane przez Internet 

 

3.2.1. Aby złożyć zamówienie za pomocą systemu sprzedaży internetowej należy posiadać aktywne konto poczty elektronicznej oraz konto w serwisie www.cablab.eu. Formularz rejestracyjny do założenia konta w serwisie znajduje się w zakładce „Moje konto”. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim loginu i hasła do swojego konta w serwisie. Usunięcie konta w serwisie następuje na żądanie klienta zgłoszone EMBEDECO. Konto usuwane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania stosowanego żądania, lub dnia zakończenia realizacji ostatniego zamówienia będącego w toku.

 

3.2.2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (podany podczas rejestracji) e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W dniu przekazania przewoźnikowi zamówionego towaru Klient zostanie o tym poinformowany również w drodze e-maila.

 

3.3. Zamówienia składane e-mailem

 

3.3.1. W treści zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, loginu do konta w serwisie, jeżeli został już nadany, a także nazwy wybranego towaru, zamawianej ilości, adresu dostawy, oraz wybranego rodzaju transportu (spośród dostępnych na stronie cablab.eu, lub alternatywnego wcześniej uzgodnionego z EMBEDECO). W przypadku firm prosimy także o podanie nazwy firmy oraz numeru NIP (lub aktywnego VAT-UE dla Klientów spoza Polski). Po złożeniu zamówienia, na adres konta poczty elektronicznej, z którego wpłynęło zamówienie, wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia (o ile w zamówieniu nie został wskazany do tego celu inny adres konta poczty elektronicznej). W dniu przekazania przewoźnikowi zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany w drodze e-maila.

 

4. DOSTAWA TOWARU

 

4.1. Koszty transportu ponosi Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a EMBEDECO. Koszty te doliczane są do zamówienia i przedstawione są na fakturze/paragonie.

 

4.2. EMBEDECO oferuje płaską stawkę kurierską (bez wyróżnienia dedykowanego spedytora) za dostawy towarów zamówione w sklepie internetowym CabLAB realizowane na terenie Polski. W przypadku zamówień realizowanych indywidualnie możliwa jest negocjacja dostawy za pomocą innych przewoźników.

 

4.3. EMBEDECO oferuje dostawę towarów do państw Unii Europejskiej. Wysokość kosztu przesyłki uzależniona jest od wagi paczki, jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika/spedytora. Koszt dostawy każdorazowo potwierdzany jest przed przystąpieniem do realizacji zmówienia.

 

4.4. Dostawa towarów do państw spoza strefy Unii Europejskiej jest możliwa jedynie na podstawie indywidulanych ustaleń z EMBEDECO.

 

4.5. Na czas dostawy towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas przewozu przesyłki przez przewoźnika/spedytora. Czas realizacji zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wydania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi/spedytorowi. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności lub czasu potrzebnego na wytworzenie zamawianych produktów, natomiast czas przewozu od wybranego przewoźnika/spedytora i miejsca dostawy.

 

4.6. Tabela kosztów i czasu dostawy znajduje się na stronie cablab.eu w zakładce „Dostawa”.

 

5. DOSTAWY WEWNĄTRZUNIJNE

 

5.1. Klienci będącymi firmami operującymi w Unii Europejskiej mają możliwość zakupu towaru ze stawką VAT 0%. EMBEDECO wystawia fakturę z zerową stawką VAT pod warunkiem posiadania przez Klienta aktywnego numeru VAT-UE na dzień składania zamówienia, oraz na dzień potwierdzenia otrzymania towaru, który także musimy od Państwa otrzymać. W przypadku niedopełnienia któregoś z warunków zostanie wystawiona faktura VAT opodatkowana aktualnie obowiązująca stawką. Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy nam potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej.

 

6. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

 

6.1. EMBEDECO wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. W stosunkach z Klientami jest to faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

6.2. Faktury i paragony mogą być wystawiane w następujących walutach: PLN, EUR. Domyślną walutą dla faktur wystawianych przez EMBEDECO jest PLN. W przypadku chęci uzyskania dokumentu spredaży w walucie EUR Klient zobowiązany jest poinformować o tym EMBEDECO na drodze e-mailowej, powołując się na numer zamówienia otrzymanym w e-mailu potwierdzającym.

 

6.3. Klienci firmowi posiadający konto w serwisie cablab.eu. otrzymają faktury w formie elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania wersji papierowej prosimy o kontakt.

 

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

7.1. EMBEDECO akceptuje płatności dokonane w następujący sposób:

 • pobranie,
 • przelew bankowy,
 • płatność online: karty płatnicze, przelewy elektroniczne.

 

7.2. W przypadku płatności przelewem bankowym tytuł przelewu, z jakim ma zostać dokonana płatność, zostanie przesłany Klientowi za pomocą e-maila po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

7.3. Rozliczenie płatności za zamówione towary dokonywane za pośrednictwem systemów: Transferuj.pl lub PayPal są realizowane przy wykorzystaniu ich zewnętrznych bramek płatności. Po dokonaniu transakcji płatniczej Klient przekierowywany jest spowrotem na stronę CabLAB.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8.1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł z EMBEDECO umowę sprzedaży na odległość (tj. za pomocą serwisu internetowego, e-maila) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować: EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnice, e-mail: reklamacje@embedeco.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

8.2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy EMBEDECO zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym EMBEDECO została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak te użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym z opisanych przypadków Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonaniem zwrotu. EMBEDECO może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia EMBEDECO dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnice, rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował EMBEDECO o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

8.3. Brak prawa odstąpienia od umowy oraz okoliczności, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

8.4. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat: EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnice, e-mail: reklamacje@embedeco.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………….

 

Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):

 

Login klienta:……………………………………………………………………………………………………..

 

Numer faktury/paragonu:………………………………………………………………………………..

 

UWAGA: Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak te użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym z opisanych przypadków Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonaniem zwrotu. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy):

 

 

 

Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………

 

Podpis Klienta(-ów)

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

………………………………………………

 

Data

 

(*)Niepotrzebne skreślić

 

9. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

9.1. Zgodnie z przepisami prawa, Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionej rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

 

9.2. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

 

9.3. EMBEDECO zachęca do zgłaszania ewentualnych reklamacji za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej cablab.eu w zakładce "Kontakt”. Reklamacje towarów można również zgłaszać:

 • e-mailem na adres: reklamacje@embedeco.pl lub
 • pisemnie na adres: EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnie,

a w przypadku sprzedaży poza granicami Polski:

 • e-mailem na adres: reklamacje@embedeco.pl lub
 • pisemnie na adres: EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek, ul. Ziemska 8/4, 55-011 Siechnie, Poland.

 

Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz oczekiwany sposób jej załatwienia. EMBEDECO może zażądać przedstawienia dowodu dokonania zakupu. Sprzedawca rozpatruje reklamacje konsumentów i powiadamia ich o dalszym sposobie postępowania w terminie 14 dni.

 

9.4. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać niezwłocznie za pomocą przesyłki bez pobrania i po konsultacji z EMBEDECO. EMBEDECO może w konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.

 

9.5. Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, prosimy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Taki protokół podpisany przez przewoźnika ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

 

9.6. Zasady zwrotu pieniędzy: W przypadku dokonania płatności za zakupiony towar w drodze e-przelewu, za pośrednictwem Transferuj.pl lub PayPal, EMBEDECO dokonuje zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu tego samego kanału płatności, poprzez który dokonano zapłaty, a w pozostałych przypadkach na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, o ile EMBEDECO i Klient nie uzgodnią dokonania zwrotu pieniędzy w inny sposób.

 

9.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że EMBEDECO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez EMBEDECO albo EMBEDECO nie wymieniła rzeczy na wolną od wad lub nie usunęła wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. EMBEDECO jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. EMBEDECO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

10. PRAWO

 

10.1. EMBEDECO jest właścicielem praw autorskich lub posiada inny tytuł prawny do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

 

10.2. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez EMBEDECO wymaga pisemnej zgody EMBEDECO.

 

10.3. Ewentualne spory powstałe między konsumentem a EMBEDECO będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem. Za zgodą obu stron umowy, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o zasadach dostępu do tej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

11.1. EMBEDECO zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie. Akceptując niniejszy regulamin EMBEDECO Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez EMBEDECO – Grzegorz Kaczmarek w związku z realizacją umów sprzedaży oferowanych towarów. Klientowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zm). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez EMBEDECO można znaleźć na stronie cablab.eu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

12. DATA OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 

12.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015.